(prevzaté zo stránok aeromodeling.sk)

Priatelia, leteckí modelári.

Pôvodne, z dôvodu nízkej návštevnosti stránky určenej pre Leteckých modelárov ,členov ZMOS, sme informácie o novom občianskom združení ani neuverejňovali. Stúpol však počet žiadateľov ,ktorí by privítali potrebné informácie aj na tejto stránke, preto sme sa rozhodli vyhovieť im a potrebné informácie im sprístupniť.

Bolo by jednoduché, odkázať ich na stránku nového občianského združenia LERMAS ale bude asi ústretovejšie, keď sa o nových aktivitách dočítate aj na našej pôvodnej stránke.

Prečo LERMAS?

Niektorými funkcionármi ZMOS ,aj z radov leteckých modelárov ,sa podsúva členskej základni , ako jediný dôvod vzniku novej organizácie – Prijatie nového zákona o športe, ktorý už modelársky šport ako taký reprezentovaný ZMOS nemôže zaradiť medzi uznané športy a teda nemôže mu byť poskytnutá štátna dotácia.

Nie je to úplná pravda – tých príčin je podstatne viac.

V roku 2015 vydal DÚ rozhodnutie č, 1, ktoré nás modelárov ,značne obmedzilo. Na rozdiel od susedných štátov sa ale funkcionári ZMOS na riešení tohto problému neangažovali. Do procesu boli vtiahnutí až na základe súkromnej iniciatívy „ zdola“.

Ale aj po tom sa ukázalo ,že tieto požiadavky v doterajšej skladbe orgánov ZMOS nie je schopný riešiť pretože leteckí modelári, aj keď počtom najsilnejšia skupina ( spolu s raketovými modelármi až 85% celej členskej základne)má pri rozhodovaní vždy menšinu. Skladba orgánov ZMOS založené na princípe „ROVNOSTI ODBORNOSTI“ nevytvárala možnosť tak závažný problém riešiť.

Tvrdenia, že na to mali leteckí a raketoví modelári, Radu Odbornosti sú zavadzajúce a značne nadsadené, lebo kompetentný orgán vždy bude považovať aby jeho partnerom bol ŠTATUTÁR. Rada nemala ani nemá právnu subjektivitu a celé jej snaženie bolo determinované schválením jej návrhov Prezídiom, na ktorom ale zasa pomer hlasov bol pre leteckých a raketových modelárov iba odrazom ROVNOSTNEJ politiky. Ich úlohou bolo riadiť kluby iba po stránke metodickej a odbornej, nie vytvárať všetkým modelárom podmienky pre ich činnosť. Túto kompetenciu malo iba Prezídium. Pravdou je aj to, že ani Rada LeM vtedy nevyužila všetky možnosti, aj keď boli obmedzené.

Ďalším , nie menej závažným dôvodom, bola slabá, nedostatočná až úplne absentujúca komunikácie medzi orgánmi ZMOS-u a členskou základňou. Postupne rástol počet kritikov dožadujúcich sa aspoň tých najzákladnejších informácii , na čo a v akej výške boli použité financie z členského, informácie o prerozdeľovaní a vykazovaní štátnych príspevkov ako i mechanizmy rozdeľovanie zisku z budovy neboli poskytované tiež a tak napätie postupne rástlo. Tu je nutné zarátať absolútne zlyhanie v informovanosti členskej základne o prijímaných a prijatých legislatívnych podmienkach pre lietanie s modelmi a nárast nepokojných modelárov, ktorí stále vo väčšom množstve podsúvali otázku- Načo je nám vlastne ZMOS, keď tam iba platíme členské a nemáme žiadne informácie??? Nevieme čo robia orgány, ktoré sme si zvolili???? Žiaľ ,dlhodobé neriešenie základných problémov ,prispeli k tomu, že značná časť leteckých modelárov stratila záujem o akúkoľvek organizovanosť v rámci Slovenska , ba začali sa prejavovať tendencie k nedoceňovaniu organizovania sa aj v rámci klubov.

Nástup DRONOV a možnosť kúpiť si akýkoľvek prístroj na lietanie priniesli nové podmienky, ktoré naopak – vyžadujú jednotu a dobrú organizovanosť tých, ktorí stavajú a lietajú s klasickými modelmi.

Situácia sa začala trochu upokojovať, keď po vyrokovaní určitých podmienok o spolupráci modelárov a DÚ ( tento proces zase neriadili orgány ZMOS, ale prišiel zdola ).

Podobne , bez účasti vedenia ZMOS, boli dohodnuté postupy na evidovanie Verejných modelárskych podujatí , príprava podkladov pre DÚ na vytvorenie podmienok na evidenciu modelárskych plôch, ako aj návrh nového znenia Rozhodnutia č.2. Výsledkom bolo pozastavenie odlivu členov so ZMOS a ich viera, že sa konečne podarí zlú situáciu zmeniť. Je logické, že tieto výsledky vytvárali podmienky a požiadavky na zmeny v systéme riadenia ZMOS, tie však nikto z vedenia nepripravoval . Ba práve naopak, účinnosť stratila pôvodná poistka , ktorá bola dobrým základom na vyrokúvanie ostatných podmienok a hlavnou požiadavkou DÚ na akúkoľvek komunikáciu.

Prijatím novej poistky, bez zapojenia ostatných členov prezídia, obídenie Rád odborností ,poistky nespĺňa ani tie najzákladnejšie kritéria a požiadavky pre modelárov sa celá situácie vrátila do pôvodného stavu. Ba možno povedať, že toto všetko prispelo k ešte väčšej nechuti radových modelárov zaoberať sa myšlienkou spoločnej organizácie.

Prijatím zákona o športe sa všetky procesy iba urýchlili. Príprav zákona spadá do roku 2015, od kedy vedenie ZMOS vedelo, že situáciu treba nevyhnutne riešiť. No ani celý rok 2016 neboli prijaté adekvátne kroky , iba stále odvolávanie sa na možnú zmenu zákona, ktoré nebolo ničím podložené.

Modelári , radoví členovia ani nižšie orgány ZMOS, nemali žiadne informácie, čo v tejto situácii podniká vedenie ZMOS. Pritom už od samého začiatku bolo jasné, že riešením je využiť existujúce členenie uznaných športov , ktoré umožnilo „pod krídla „ uznaných športov „ prijať aj modelárske športy. Boli to minimálne možnosti prijať lodných modelárov do uznaného športu „ VODNÝ MOTORIZMUS“ a leteckých a raketových modelárov pod uznaný šport „ LETECKÉ ŠPORTY, kde modelári tvoria podkategórie týchto uznaných športov . Lenže vedenie ZMOS čakalo celý rok 2016 a žiadné oficiálne kroky nepodniklo. Kritický stav sa prejavil pri predkladaní požiadaviek do rozpočtu 2017.Teda prvý rok platnosti nového zákona, kedy už boli použité postupy na uplatňovanie si nároku „L E N „ Národnými športovými zväzmi. ZMOS zostal mimo hru a namiesto toho aby si priznal chybu, ukľudňoval situáciu informáciami, že všetko je na ceste k návratu do starých čias a modelári si budú môcť uplatniť nárok na DOTÁCIE ( Tie sa rozdeľujú všetkým ostatným športom zo zbytku, ktorý zostal po pridelení nárokovej časti pre uznané športy).

A opäť z iniciatívy zdola, a využitím mandátu „splnomocnenca“ boli začaté rokovania so Slovenským Národným Aeroklubom o podmienkach začlenenia týchto odborností pod SNA. Až následne sa vedenie ZMOS, pokúšalo presadiť aby do SNA išiel celý ZMOS a dodnes prezentujú názor , že nás táto možnosť minula o „chlp“ . Pravdou je ale fakt, že SNA odmietol taký postup, nie iba preto, že tam boli iné odbornosti, ale hlavne preto, že ich prioritou, ako riadneho člena FAI, bolo hájiť záujmy leteckých a raketových modelárov v duchu jednotnej podpory daného športu a budovania širokej základne pre Letecký šport. No mechanizmus riadenia a princípy hlasovania , ako i mechanizmy rozdeľovania financií vo vnútri ZMOS boli pre „ ich odborností“ diskrimanačné , preto jednoznačne taký model odmietli. V tej dobe už disponovali prehľadom členskej základne ZMOS, výsledkami jednotlivých odborností, ktoré determinujú štátny príspevok a výsledkom bolo iba posilnenie ich neochoty o takom postupe vôbec rokovať. Vedenie ZMOS neprišlo s návrhom, ako daný stav zmeniť a nakoniec Prezident ZMOS ako i Viceprezident ZMOS na konferencii SNA podporili postup, že do štruktúr SNA prejdú len leteckí a raketoví modelári, keď splnia podmienky za prijatie riadneho člena SNA. Pre komunitu leteckých a raketových modelárov to bol signál, že všetky nasledujúce kroky budú vychádzať z tohto podporného postoja vedúcich funkcionárov ZMOS.

Následne , mimoriadne konferencie Le a Ra , na ktorých opakovane odzneli podporné stanoviská účastníkov rokovaní s prezídiom SNA, delegáti všetkých Leteckých a raketových modelárov Slovenska prijali, jednomyseľne tento návrh a boli vytvorené podmienky pre dopracovanie stanov a ich registráciu na MV . Tak vzniklo nové občianské združenie s názvom:

Letecko- Raketomodelárska Asociacia Slovenska

Aj na základe toho , vedenie ZMOS , začalo pripravovať znenie nových stanov , ale spôsobom, ktorý sa vymyká všetkým demokratickým postupom. Aj keď sme ako riadni členovia Prezídia ( predseda Rady Le a Ra modelárov) podali návrh na zásadné zmeny ( ideový návrh) a požadovali aby sa upravil proces prípravy tak aby sa do prípravy mohli zapojiť všetci, nebol náš návrh prijatý, bez potrebného zdôvodnenia. Namiesto toho aby boli do tvorby zapojení zástupcovia jednotlivých odborností bol návrh spracovaný jedinou osobou a ani o podaných pripomienkach nebolo možne nikde diskutovať. Zdôvodnenie, že by sa jednalo o zásah do terajších tradícií a vyžadovalo by to zmenu doterajších metód , je prinajmenšom slabý, ak nie úplne zavrhnutia hodný. Myslíme si totiž, že tak závažná zmena ako vytvorenie nového Subjektu ( O.Z. s právnou subjektivitou) vyžaduje aj zmenu tradícii a doterajších metód.

Náš návrh je prostý- začleniť LERMAS do štruktúr ZMOS ako „ kolektívneho člena“ s tým, že nebude odborne ani finančne riadený prezídiom ZMOS. LERMAS poskytne ZMOS-u, na vykazovanie štatistík iba svoju členskú základňu, podporí spoločnú snahu o propagáciu modelárskeho športu, čím v celospoločenskom meradle bude ZMOS vystupovať ako silná organizácia. Vnútorné usporiadanie a systém riadenia by bol dohodnutý vo vnútri zväzu upravenými stanovami. Toto by pramálo zaujímalo kohokoľvek zvonku- bola by to len a len dohoda vo vnútri Zväzu.

S tým súvisí aj dohoda o platení členského, nakoľko si LERMAS musí viesť svoje evidencie, viesť svoju ekonomickú agendu a ďalšie povinnosti vyplývajúce z postavenia člena Národného športového zväzu, by výška členského mala vyjadrovať len hodnotu, tých služieb, ktoré by pre nás ZMOS robil. Zároveň sme chceli uchovať legitímny nárok na využívanie peňazí zo zisku z budovy ZMOS, nakoľko sme vždy tvorili jeho súčasť s rozhodujúcim počtom členov.

Na prezídiu bol tento návrh zamietnutý aj s možnosťou sa baviť o detailoch. Odpoveď:

Nebudeme to tu preberať, lebo by sme sa pohádali… budí iba podozrenie, že úmysly nie sú čisté a hrá sa o vytvorenie umelých hradieb medzi jednotlivými odbornosťami. Medzi jednotlivými Zväzmi,ktoré pôvodne vznikli za podpory všetkých.

Rady Le a Ra modelárov chceli a stále chcú ( túto pozíciu prevzal celý LERMAS) , pri všetkých rozhodnutiach dodržiavať základné pravidlo a požiadavku demokracie- dať svojím členom možnosť vyjadriť sa ku každému riešenému problému Preto sme

1.) presadili, že o postupe, či majú , Le a Ra modelári, isť pod SNA alebo nie , dali možnosť hlasovať na konferenciach odborností. Pokusy o to, že to má riadiť a rozhodnúť prezídium , ba ani Rada sme odmietli.

2.) pre potreby tvorby nových stanov vytvorili spoločnú komisiu a nakoniec sme do procesu pripomienkovania stanov nového združenia zapojili celú členskú základňu

3.) pri výbere a podmienkach spoločného poistenia postupujeme obdobne- navrhnuté podmienky môžu budúci členovia LERMAS pripomienkovať. Až potom pristúpime k podpisu zmluvy

4.) pripravili podmienky, aby nás v budúcich rokovaniach pred štátnymi orgánmi zastupoval silný partner ,pre ktorého je

– využívanie vzdušného priestoru,

– tvorba pravidiel zriaďovania „Iných Plôch“,

– podpora k prevzatiu kompetencií k vedeniu evidencie modelov, pilotov ,ich školeniam a preskúšavaniu,

– prirodzenou a nosnou agendou . A takým partnerom SNA určite je.

5.) Splnili sme podmienky na registráciu oprávneného nároku na štátny príspevok. Doriešením detailov budeme schopní uplatňovať si aj požiadavky na podporu „ Talentovanej mládeže“ a Top Tímov.

6.) Aj keď sme mali mandát na prevod členskej základne spod ZMOS do LERMAS , lebo to odsúhlasili delegáti všetkých modelárov SR, využívame a ponúkame tu najdemokratickejšiu možnosť aby sa každý klub, každý člen modelárskej obce rozhodol dobrovoľne.

7.) spoločne s SNA pripravili podmienky pre rokovanie so zástupcami MŠ o uzavretí dohody na rozvoj a spolupráce pri organizovaní záujmovo technickej a športovo technickej činnosti organizovaných MŠ na Základných školách a Centrách voľného času.

Inými slovami LERMAS , nebude podporovať snahy ZMOS o umelé delenie modelárských športovcov na tých, čo lietajú súťaže FAI a tých ostatných. Prihlásili sme sa k dodržiavaniu medzinárodných deklarácii o všestrannej podpore športu a budeme presadzovať, aby komunita leteckých a raketových modelárskych športovcov zostala pod jednou strechou. Postup na umelé rozdelenie modelárov spomínaným spôsobom považujeme za hrubé porušenie princípov organizovania a riadenia športu.

8.) pripravili jednanie s DÚ a MDVRR, ktoré taktiež bude pod vedením SNA, o budúcich hraniciach spolupráce a možnosti prevzatia dohodnutej agendy, nakoľko sa dá očakávať, že nová smernica EÚ o bezpilotných prostriedkoch zaviaže aj naše orgány k povinnosti ju realizovať.

Pre tých z Vás, ktorí zvažujete zotrvať v ZMOS iba upresnenie, ktoré sme obdržali z MŠ.

Vedenie jedného športovca v registroch viacerých Zväzoch nie je vylúčené. Je na ňom ako sa rozhodne. Nakoľko ale , leteckí a raketoví modelári vedení v registri LERMAS/SNA, sú súčasťou Národného športového zväzu , iba im vzniká nárok na štátny príspevok. Naviac , tým, že majú , ako Národný športový zväz nárok na príspevok, každý iný zväz, hoci jeho členmi sú aj leteckí a raketoví modelári týmto stráca nárok aj na DOTÁCIU. Teda žiadným spôsobom nemôžu byť leteckí a raketoví modelári podporovaní zo štátného rozpočtu inák ako prostredníctvom Národného športového zväzu , v tomto prípade SNA.

A pre tých, ktorí neustále tvrdia, že oni nie sú športoví modelári, že oni si len lietajú na dedovej lúke či dokonca, že oni nemajú modely ale lietajúce napodobeniny že oni nelietajú ,len si ich púšťajú, vzniká jedinečná možnosť založiť si nové občianské združenie, ktoré nebude mať vo svojom poslaní podporu športu. Pretože ZMOS ako aj LERMAS sú a verím, že i budú športovými zväzmi. Netrúfam sa im radiť no ako použiteľné by bolo označenie ZSML – Združenie staviteľov malých lietadiel .

Musia si ale uvedomiť, že bez ohľadu na názov i smerovanie takého združenia budú aj pre nich záväzne rozhodnutia štátnych orgánov o využívaní vzdušného priestoru, nutného poistenia, povinného využívania priestorov vyhradených na lietanie( evidovaných plôch pre modely..), používanie jednotnej evidencie modelov, či vlastnenia pilotnej licencie. Tieto predpisy a nariadenia nerobia rozdiel v tom, či niekto lieta ako športovec, alebo iba ako „lietač“.

LERMAS, ako rodiaca sa stavovská organizácia pre leteckých a raketových modelárov, ako jediný zástupca týchto modelárov pred FAI, podporí aj tieto iniciatívy a bude ochotné sa baviť o možnej spolupráci a hľadania najvhodnejších foriem pomoci aj týmto modelárom – pretože iba jednota všetkých leteckých modelárov môže vytvoriť reálne predpoklady pre vyrokovanie potrebných podmienok tak aby sme mohli všetci lietať.

Je preto na každom z Vás, aké rozhodnutie prijmete. Každý má právo sa rozhodnúť na základe toho, čo mu ktorá organizácia ponúka, aké výhody , akú ochranu môže získať.

Letu zdar, všetkým modelom !!!

Predseda rady leteckých modelárov

Ľubomír KRUPÁR

Laco

More Posts - Website

Follow Me:
Google PlusYouTube

https://www.elektromodely.sk/wp-content/uploads/2017/10/lermas_cmslogo.pnghttps://www.elektromodely.sk/wp-content/uploads/2017/10/lermas_cmslogo-200x52.pngLacoNajnovšieNezaradenéZ činnosti LMK Trenčianska Turná(prevzaté zo stránok aeromodeling.sk) Priatelia, leteckí modelári. Pôvodne, z dôvodu nízkej návštevnosti stránky určenej pre Leteckých modelárov ,členov ZMOS, sme informácie o novom občianskom združení ani neuverejňovali. Stúpol však počet žiadateľov ,ktorí by privítali potrebné informácie aj na tejto stránke, preto sme sa rozhodli vyhovieť im a potrebné informácie im sprístupniť. Bolo...Svahové lietanie