Slovenský pohár. Majstrovstvá Slovenska F3F.
Nosným seriálom by zostal majstrovský seriál, ktorý poznáme ako Seriál MaSR F3F, po novom Slovenský pohár. Seriál bude platný po odlietaní aspoň 3 platných súťaží. Do celkového poradia sa budú započítavať pri odlietaní 4 súťaží najlepšie tri, pri odlietaní 5 – 6 súťaží sa započítajú štyri pri odlietaní 7 a viac súťaží sa škrtajú najhoršie dve a teda sa bude započítavať 5,6,7-> … súťaží. Ak pilotovi bude chýbať jedna seriálová súťaž, môže túto nahradiť buďto bodmi z najlepšej medzinárodnej súťaže (bez koeficientu 1,1) odlietanej v danom roku, alebo priemerom z troch najlepších verejných súťaží odlietaných v danom roku.  Verejné súťaže pre zápočet budú platné ak sa ich zúčastní minimálne 7 pilotov a odlietajú sa najmenej 4 kolá. Víťaz seriálu sa nestane Majstrom Slovenska, ale víťazom Slovenského pohára. Odmenený budú prvý traja piloti. Majstrovský seriál určí 14 pilotov, ktorí na konci sezóny odlietajú trojdňové Majstrovstvá Slovenska F3F a bude slúžiť ako základ pre výber do reprezentácie. Jednorázové MSR sa budú lietať prvý októbrový víkend a budú mať samozrejme náhradné termíny a to počas celého októbra. Na zaradenie do poradia seriálu stačia pilotovi 3 platné seriálové súťaže (tie ale pri odlietaní viacero súťaží nemusia stačiť na umiestnenie do 14 miesta potrebného na kvalifikáciu na MSR). Tréner bude mať právo (nemusí ho uplatniť) udeliť divokú kartu jednému pilotovi (neodlietal platný seriál z vážnych dôvodov, ale má potenciál byť úspešný). Ak sa niekto zo štrnástich pilotov nebude môcť zúčastniť na MSR a oznámi to minimálne 7 dní pred konaním MSR bude automaticky nahradený ďalším pilotom v poradí. Pokiaľ sa MSR neuskutočnia ani v náhradných termínoch majster Slovenska nebude vyhlásený pre daný rok.
Organizovanie súťaží.
Štartovné na jednodňovej súťaži by podľa uváženia usporiadateľa nemalo prekročiť 20€, na dvojdňovej 25€ a na trojdňovej 30€.
Časomerači musia byť z radov mimo pilotov lietajúcich na danej súťaži a určí ich usporiadateľ. Časomerači musia byť riadne zaškolený usporiadateľom súťaže. Seriálových súťaží sa môžu zúčastňovať aj zahraničný piloti s platnou licenciou FAI a platným poistením. Organizátor vytvorí dva rebríčky. Jeden (Open) ihneď po skončení súťaže a národný do 14 dní od skončenia súťaže. Ceny pre prvých troch súťažiacich budú v kategórii Open, body do seriálu pre Slovenských pilotov sa prepočítajú v Národnej kategórii. Usporiadateľ pošle výsledkovú listinu v národnej kategórii do 14 dní trénerovi F3F a do kalendára súťaží Lermas. Čo má výsledková listina obsahovať sa dočítate v športovom poriadku Lermas.
Usporiadateľ môže ráno na brífingu zmeniť dobu trvania súťaže vzhľadom na dané podmienky, skrátiť aj predĺžiť. Ak tak neurobí, má možnosť zvolať brífing aj počas súťaže kedy je zrejmé, že podmienky sa menia, ale zmenu musí odsúhlasiť nadpolovičná väčšina zúčastnených pilotov. Týka sa to aj situácie keď budú výborné podmienky a piloti budú chcieť súťažiť po danom čase určenom v propozíciách. Čas sa pri jednodňových súťažia môže predĺžiť v sobotu maximálne o 2 hodiny a v nedeľu o hodinu. Viditeľnosť musí byť ale dobrá, posledný súťažný let sa nesmie uskutočniť 30 minút po západe slnka. Ak sa tak nestane, celé kolo bude zrušené (ak sa nebude lietať na skupiny, minimálny počet pilotov pre skupinu je 10). Pri viac dňových súťažiach sa môže v piatok a sobotu predĺžiť po odsúhlasení čas maximálne o 2 hodiny a v nedeľu o hodinu. 
Pravidlá -> kľúč pre výber reprezentácie.
Reprezentácia sa bude zostavovať na konci každej sezóny z výsledkov v aktuálnej sezóne. To pre prípad, že by sa lietali Majstrovstvá Európy, alebo podobný závod. Na majstrovstvá sveta vyberie tréner zo šestice najlepších za posledné dva roky. Tréner má právo vybrať do reprezentácie pilota podľa aktuálnej výkonnosti aj mimo šestice najlepších.
Kľúč pre výber reprezentácie bude nasledovný. Body so seriálu MaSR F3F 2022 a seriálu Slovenského pohára F3F 2023 ( po novom). Druhé kritérium bude priemer bodov z najmenej dvoch medzinárodných súťaží v každom roku, zapísaných v kalendári FAI ako súťaž ET, alebo WC. Tieto body sa budú násobiť koeficientom 1,1. Ak pilot odlieta iba jednu súťaž WC-ET tak sa mu započíta polovica bodov.
Podľa týchto pravidiel sa bude lietať pokiaľ nenastane zmena či už v dôsledku výmeny trénera, alebo sa tento systém neosvedčí.

Všetky potrebné tabuľky budem pravidelne zverejňovať na stránkach f3x.sk a elektromodely.sk.

Ak tréner neurobí žiadne zmeny, tak dané pravidlá budú platiť aj pre roky 2024 a 2025.

Laco.

Laco

More Posts - Website

Follow Me:
Google PlusYouTube

https://www.elektromodely.sk/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220114_205628-626x361.jpghttps://www.elektromodely.sk/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220114_205628-196x113.jpgLacoF3FSlovenský pohár. Majstrovstvá Slovenska F3F.Nosným seriálom by zostal majstrovský seriál, ktorý poznáme ako Seriál MaSR F3F, po novom Slovenský pohár. Seriál bude platný po odlietaní aspoň 3 platných súťaží. Do celkového poradia sa budú započítavať pri odlietaní 4 súťaží najlepšie tri, pri odlietaní 5 - 6 súťaží sa započítajú...Svahové lietanie