Slovenský pohár a jednorazové Majstrovstvá Slovenska F3F, sa nebudú konať!!!

– Vraciame sa do systému seriálu Majstrovstiev Slovenska F3F.
 Do celkového poradia sa budú započítavať pri odlietaní 4 súťaží najlepšie tri, pri odlietaní 5 – 6 súťaží sa započítajú štyri pri odlietaní 7 a viac súťaží sa škrtajú najhoršie dve a teda sa bude započítavať 5,6,7-> … súťaží. Ak pilotovi bude chýbať jedna seriálová súťaž, môže túto nahradiť buďto priemerom bodov z dvoch najlepších medzinárodných súťaží odlietaných v danom roku, alebo priemerom z troch najlepších verejných súťaží odlietaných v danom roku.  Verejné súťaže pre zápočet budú platné ak sa ich zúčastní minimálne 7 pilotov a odlietajú sa najmenej 4 kolá. Víťaz seriálu sa stane Majstrom Slovenska. Odmenený budú prvý traja piloti. Majstrovský seriál bude slúžiť ako základ pre výber do reprezentácie.
Ak sa odlieta menej ako 3 platné súťaže, majster SR nebude vyhlásený.

– Organizovanie súťaží.
Štartovné na jednodňovej súťaži seriálu MaSR by podľa uváženia usporiadateľa nemalo prekročiť 20€, na dvojdňovej 25€. Na verejných súťažiach kde sa súťažiaci aktívne zapájajú do pípania by malo byť štartovné do 10€.
Bázoví rozhodcovia na súťažiach MaSR musia byť z radov mimo pilotov lietajúcich na danej súťaži a určí ich usporiadateľ. Musia byť riadne zaškolený usporiadateľom súťaže. Seriálových súťaží sa môžu zúčastňovať aj zahraničný piloti s platnou licenciou FAI a platným poistením. Organizátor vytvorí dva rebríčky. Jeden (Open) ihneď po skončení súťaže a národný do 14 dní od skončenia súťaže. Ceny pre prvých troch súťažiacich budú v kategórii Open, body do seriálu pre Slovenských pilotov sa prepočítajú v Národnej kategórii. Usporiadateľ pošle výsledkovú listinu v národnej kategórii do 14 dní trénerovi F3F a do kalendára súťaží Lermas. Čo má výsledková listina obsahovať sa dočítate v športovom poriadku Lermas.
Usporiadateľ môže ráno na brífingu zmeniť dobu trvania súťaže vzhľadom na dané podmienky, skrátiť aj predĺžiť. Ak tak neurobí, má možnosť zvolať brífing aj počas súťaže kedy je zrejmé, že podmienky sa menia, ale zmenu musí odsúhlasiť nadpolovičná väčšina zúčastnených pilotov. Týka sa to aj situácie keď budú výborné podmienky a piloti budú chcieť súťažiť po danom čase určenom v propozíciách. Čas sa pri jednodňových súťažia môže predĺžiť v sobotu maximálne o 2 hodiny a v nedeľu o hodinu. Viditeľnosť musí byť ale dobrá, posledný súťažný let sa nesmie uskutočniť 30 minút po západe slnka. Ak sa tak nestane, celé kolo bude zrušené (ak sa nebude lietať na skupiny, minimálny počet pilotov pre skupinu je 10). Pri viac dňových súťažiach sa môže v piatok a sobotu predĺžiť po odsúhlasení čas maximálne o 2 hodiny a v nedeľu o hodinu.

– Pravidlá -> kľúč pre výber reprezentácie.
Reprezentácia sa bude zostavovať na konci každej sezóny z výsledkov v aktuálnej sezóne. To pre prípad, že by sa lietali Majstrovstvá Európy, alebo podobný závod. Na majstrovstvá sveta vyberie tréner zo šestice najlepších za posledné dva roky. Tréner má právo vybrať do reprezentácie pilota podľa aktuálnej výkonnosti aj mimo šestice najlepších.
Kľúč pre výber reprezentácie bude nasledovný. Prvé, body so seriálu MaSR F3F 2022 prepočítané na 1000 prvého. Druhé kritérium bude priemer bodov z najmenej dvoch medzinárodných súťaží v každom roku, zapísaných v kalendári FAI ako súťaž ET, alebo WC. Tieto body sa budú násobiť koeficientom 1,1. Ak pilot odlieta iba jednu súťaž WC-ET tak sa mu započíta polovica bodov.
Podľa týchto pravidiel sa bude lietať pokiaľ nenastane zmena či už v dôsledku výmeny trénera, alebo sa tento systém neosvedčí.

Všetky potrebné tabuľky budem pravidelne zverejňovať na stránkach f3x.sk a elektromodely.sk.
Ak tréner neurobí žiadne zmeny, tak dané pravidlá budú platiť aj pre roky 2024 a 2025.

– Reprezentácia F3F na rok 2024
Robo Bartok 3192b., Zdeno Matejka 2896b., Laco Vašek 3457b. Náhradník František Ruisl 2852b.

Laco.

Laco

More Posts - Website

Follow Me:
Google PlusYouTube

LacoF3FSlovenský pohár a jednorazové Majstrovstvá Slovenska F3F, sa nebudú konať!!! - Vraciame sa do systému seriálu Majstrovstiev Slovenska F3F. Do celkového poradia sa budú započítavať pri odlietaní 4 súťaží najlepšie tri, pri odlietaní 5 – 6 súťaží sa započítajú štyri pri odlietaní 7 a viac súťaží sa škrtajú najhoršie dve a...Svahové lietanie