Na našich súťažiach typu „majstrovské“ sa často robia chyby a často sa rôzne interpretujú pravidlá. Preto by som chcel dať niektoré veci na pravú mieru. Nebudem tu citovať celá state pravidiel FAI či športového poriadku. Chcem poukázať iba na najzákladnejšie problémy.

– Organizácia súťaže.
Organizátor, ktorý organizuje súťaž, ju musí zabezpečiť tak, aby boli dodržané všetky športové, bezpečnostné, organizačné a ďalšie pravidlá určené platnou legislatívou (pravidlá FAI, športový poriadok).
Miestne úpravy… Miestna úprava môže byť iba taká, ktorá nie je v rozpore s pravidlami FAI F3F. Teda jedná sa hlavne o vzdialenosť báz 100-80m, tvar štartoviska a plochy na pristávanie.
Výber miesta… Súťaž sa musí organizovať iba na svahoch vhodných na svahové lietanie, to znamená nie len svah na ktorom sa dá lietať, ale svah na ktorom sa dá vytýčiť aj miesto na bezpečné pristávanie. To by malo byť za bezpečnostnou líniou. Otočné body označené zástavkou usporiadateľ umiestni tak, aby boli viditeľné pre súťažiaceho a aby bázový rozhodcovia mali čo najlepšiu kontrolu nad letovou plochou.
Meranie horizontu je na „majstrovských“ súťažiach povinné. Horizont nie je imaginárne pohorie na horizonte, ale meria sa vo výške štartu modelu zariadením tvaru vodorovného H, alebo zariadením s dvomi horizontálnymi lankami za sebou. Organizátor vytýči za štartoviskom bezpečnostnú líniu, kde sa nesmie zdržiavať nikto okrem súťažiacich vyzvaných na prípravu a ich pomocníkov.
Rozhodcovia, jury… Členovia Jury musia poznať predpisy FAI a športový poriadok. Členovia Jury sú oprávnení zrušiť ktorékoľvek rozhodnutie ostatných rozhodcov súťaže, pokiaľ dokázateľné odporuje Športovému poriadku. Nemajú však právo meniť výsledok merania letového času, rýchlosti, alebo bodovania, pokiaľ príslušný rozhodca sám nepripustí omyl. Pri hrubom porušení disciplíny, alebo športových pravidiel diskvalifikovať súťažiaceho, alebo zbaviť funkcie ktoréhokoľvek rozhodcu súťaže. Diskvalifikácia, alebo zbavenie funkcie je možné buď pre daný let, dané kolo, alebo do konca súťaže. Jury môže nariadiť prerušenie súťaže, alebo ju vôbec nezahájiť v prípadoch definovaných čl. 5.4 športového poriadku.
Počet členov Jury je minimálne 3. Musia byť zvolení najneskôr na brífingu pred súťažou. Určuje sa aj náhradník, ktorý nastúpi v prípade konfliktu záujmov…  Minimálny vek rozhodcov a časomeračov je 15 rokov. Rozhodcov a časomeračov zaškolí organizátor. V našom prípade organizátor je Klub, alebo IČ a usporiadateľ je LERMAS.

– Ostatné.
Penalizácie… sa udeľujú účastníkovi za porušenie bezpečnostnej línie 100b a za nebezpečné ohrozenie ostatných účastníkov súťaže 1000b. Odpočítajú sa na konci súťaže. Penalizácie sa prenášajú aj keby dané kolo bolo zrušené. V jednom letovom kole sa udeľuje iba jedna penalizácia (najvyššia) aj keby porušení bolo viacero. 
Penalizáciou 0b (diskvalifikáciou v kole) sa ohodnotí súťažiaci ktorý nevypustí model do 30s od znamenia štartéra ( druhá šanca sa nedáva ani kamarátovi ak chyba nie je na vine štartéra či vyššej moci), súťažiaci ktorého model nespĺňa predpísané parametre, súťažiaci ktorému počas letu odpadne (oddelí sa) akákoľvek časť modelu, súťažiaci ktorý nedokončí úlohu a nepristane vo vytýčenom priestore. 
Označovanie modelov… (CIAM FAI general rules C.11 Identifikation marks). Od roku 2022 model musí byť označený národnou identifikáciou (SVK) a jedinečným FAI ID číslom (obvykle 5-6 mistne číslo). Písmená a čísla musia byť vysoké aspoň 25 mm a musia sa objaviť aspoň raz na každom modeli (na hornej ploche krídla pre voľné modely). Ďalej musí mať „Identifikačný kód modelu“ (písmená a/alebo čísla). Tento kód musí byť odlišný pre každý nominovaný model lietadla súťažiaceho. Identifikačný kód modelu musí byť na každej hlavnej časti modelu (krídlo(á), chvost, predná časť a zadná časť trupu, ak je odnímateľná), aby bolo možné samostatne identifikovať jednotlivé časti rôznych modelov súťažiacich. Písmená a/alebo čísla musia byť aspoň 10 mm vysoké a jasne viditeľné. Model lietadla nesmie niesť národnú identifikačnú značku, číslo licencie FAI, nálepku FAI alebo akýkoľvek iný odkaz, ktorý sa týka inej osoby ako súťažiaceho.

Pravidlá FAI pre kategóriu F3 vetrone

Generálne pravidlá CIAM FAILaco

More Posts - Website

Follow Me:
Google PlusYouTube

https://www.elektromodely.sk/wp-content/uploads/2023/07/images.jpeghttps://www.elektromodely.sk/wp-content/uploads/2023/07/images-200x88.jpegLacoAkcie, súťažeF3FNa našich súťažiach typu 'majstrovské' sa často robia chyby a často sa rôzne interpretujú pravidlá. Preto by som chcel dať niektoré veci na pravú mieru. Nebudem tu citovať celá state pravidiel FAI či športového poriadku. Chcem poukázať iba na najzákladnejšie problémy. - Organizácia súťaže.Organizátor, ktorý organizuje súťaž, ju musí zabezpečiť...Svahové lietanie